Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onze zonden1 bidden en werken willen voor haar herstel op haar aloude fundamenten, die van God gelegd zijn —

Neen! laat ons dan niet droomen, dat alles langzamerhand nog wel terecht zal komen in ons lieve Vaderland, waar nu de partijen zoo scherp tegenover elkaar staan en de verachting van Gods geopenbaarde waarhetd gruwelijk is'

Laat ons niet droomen met de Confessioneelen van een Gereformeerde Staatskerk en een Gereformeerde Overheid — alles één zijnde voor heel ons volk en héél ons Vaderland.

Want ja — wij kunnen die droombeelden wel lieflijk en schoon vinden.

Maar nuchter en waakzaam zijnde, hebben wij te letten op de teekenen der tijden; en dan wijst de Heere ons met de vinger aan, dat op een Gereformeerde kerk voor heel onze natie niet meer valt te hoopen

Want voor samenwonen van heel de natie in eene groote kerk is over eenstemmig in belijdenis noodig — en wij ge looven niet in de illusie der Confessioneelen, dat de Moderne zijn weg zal verlaten, dat de Evangelische het ware Evangelie zal aannemen, dat de Ethische in onze Gereformeerde kerk zal leeren spreken naar het beschreven Woord van God.

Neen, wij belijden, dat de zonde van onze kerk is: dat zij Gods Woord verlaten heeft en dat zij, met verachting van de waarheid, de leugenleeraars in haar midden vredig doet wonen. — Waarom wij ook belijden, dat dit de verlossing uit de ellende zal wezen, wanneer zij weer fier op eigen terrein leert uitspreken: Uw Woord, o Heere, is de waarheid — en alle leer, die met dat Woord in strijd is, is van God vervloekt en mag in onze aloude Geref. kerk niet worden geduld. —

Er zijn toestanden, zoo ongerijmd, zoo ondragelijk, dat daaraan een einde moet worden gemaakt. Toestanden, waarin men niet lijdelijk mag blijven, daar men anders medeplichtig wordt en den ondergang bevordert. (Groen.).

En daarom, laat ons de Gereformeerde beginselen meer en meer bloot leggen en aanprijzen — en het dan erkennen, dat in 1816 van Regeeringswege er alles op aangelegd is om het Gereformeerde beginsel in onze Hervormde kerk te dooden en de leugenleer vrijspel te laten en tot heerschappij te brengen.

Daarom moet heel de geschiedenis van de Synodale or-

Sluiten