Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blijven dragen krijgen recht op al het kerkegoed en op al de geldelijke voordeelen van rijks tractement enz.

Daarom zal de Regeering, die zich in 1852 terugtrok, maar toen alle macht des konings overdroeg aan de Synode, dat college dat boven de kerken staat, en sinds dien tijd maar één weg bewandelt, zeggende: gehoorzaam aan de Syn. organisatie = deelen in al de rechten en aanspraken der Ned. Herv. kerk, maar ongehoorzaam aan de Syn organisatie = verstoken zijn van alles — daarom zal de Regeering van dezen verkeerden weg moeten terugkeeren.

Het is onrechtvaardig, dat in onze kerk niet gevraagd wordt: wie zijn kinderen der Geref. kerk en wie zijn indringers en vreemdelingen.

Waarbij wij ook aanstonds willen belijden: desnoods willen wij aan die indringers en vreemdelingen, die in den tijd van de triumfen der Synodale organisatie in onze Herv kerk geboren zijn en wederrechterlijk, uit de hand der Synode, allerlei geestelijke rechten hebben ontvangen wel een deei van het kerkelijk goed afstaan, als onze kerk maar vrij mag komen om op geeste ijke wijze vrij den Heere te dienen, naar uitwijzeti van Gods Woord.

* *

*

't Is ons dus allerminst om het geld te doen of om de kerkelijke goederen.

Integendeel.

Want zijn wij er niet onverschillig voor, gelijk wij als rentmeesters door den Heere zijn gesteld over hetgeen Hij onze kerk in den loop der tijden wilde schenken — wij willen het g e e s t e 1 ij k e boven het stoffelijke stellen en jagen naar de geestelijke vrijheid onzer kerk, om den Heere vrij te mogen dienen naar Zijn Woord.

Wij geven de rechten van onze Geref. kerk niet prijs.

Wij verlaten haar niet, omdat zij ons Vaderlijk erfgoed is en de Heere haar niet gesticht heeft om te worden overgegeven aan de vijanden.

Maar omdat men nu een eeuw lang aan het ongeloof vrij spel gelaten heeft en rechten heeft gegeven, mede door ons zondig stilzwijgen, daarom willen wij desnoods een deel van de stoffelijke dingen prijs geven, daar wij gelooven dat wij anders nooit tot oplossing v.h. kerkelijk vraag

Sluiten