Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stuk komen, waarbij stoffelijke dingen altijd een groote rol spelen.

Daarom oordeele men over onze pogingen rechtvaardig en men beschuldige ons niet van dingen, die wij van gansciter harte verwerpen.

Neen — wat wij willen is — zooals Groen van Prinsterer zeide: „een middel niet tot scheiding maar tot hereeniging; een redmiddel uit jammerlijke verdeeldheid, een opbeuring uit een diep gezonken toestand." (kerk gem. overleg VI, pag. 98).

Laat men dus eerlijk zijn in deze.

De kwestie van het kerkelijk goed is een zaak die achteraan komt en naar onze bescheidene meening eenvoudig niet weg te cijferen is, wanneer de reformatie van onze Ned. Herv. kerk eenigen voortgang verkrijgen zal.

Maar het gaat allereerst en allermeest om de g e e s t e1 ij k e zijde van het herstel van onze kerk — en wel hierom: dat de organisatie van 1816, die er op aangelegd is, om het Geref. beginsel te dooden en aan de leugenleer vrij spel te laten, verdwijne en de kerk weer vrij door haar eigen orgaan, den kerkeraad, leve en zich bewege, Jezus Christus erkennend als haar Hoofd en Heer, van Gods Woord gietuigend: „Uw Woord is een lamp voor onzen voet en een licht op ons pad."

Het gaat om de ware vrijheid; n.1. om God te mogen dienen naar Zijn Woord, de waarheid verkondigend en de leugen veroordeeld.

En neen! dan zeggen wij niet, dat wij beter zijn dan de Modernen, de Evangelischen enz.

Neen. geenszins!

Wie door genade, bij ontdekkend licht van Gods Geest iets van zich zelf hföeft mogen leeren kennen, zal alzoo niet spreken.

Maar wij belijden wél, dat de Geref. leer beter is dan de moderne leer, en dat in onze aloude Hervormde (Ge. ref.) kerk niet anders dan de Geref. leer thuis hoort.

En daarom M. Br. en Zusters, laat ons ophouden met de zonde van onze kerk te vergoelijken of te bestendigen.

Laat ons de bieuke mogen gaan gevoelen en voor den Heere onze zonden belijden.

En laat ons daarin één mogen zijn, om naar Gods Woord te vragen en de Geref. beginselen van onze belijdenis te bepleiten en te verdedigen.

Sluiten