Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar ook afgezien daarvan doet de kerkeraad bij lange na niet wat hij doen moet en kan. Het college ouderlingen schijnt een oudemannen instituut geworden, dat alle veerkracht mist. Het zit er in menig opzicht slechts voor den vorm. De evolutionisten zouden zeggen, dat is een orgaan, dat afsterft, omdat het uitgediend heeft. Hetgeen binnen de grenzen van het reglement gedaan kan worden, geschiedt niet. Zedelijke tucht kan geoefend. Nu laat de kerkeraden die dan maar vast in toepassing brengen. Dat reeds zou toejuiching verdienen. Boosdoeners, dronkaards, hoereerders, schijnen er tegenwoordig onder de leden der kerk maar zeer weinig te worden gevonden. Wie daarvan wat weten wil moet de oude acten der kerkeraadsvergaderingen of de tuchtregisters onderzoeken. Tegenwoordig schijnen de lidmaten van beter allooi!

Deden de kerkeraden nog maar hetgeen zij volgens het reglement doen moeten. Dat was reeds veel. Dat te kort schieten in plichtsbetrachting wreekt zich in onze kerkelijke armenzorg. De diaconie krijgt dien ten gevolge het karakter van een zoogenaamde publieke instelling van weldadigheid. Zoo wordt zij dan ook beschouwd door het belanghebbend publiek. Velen, die nauwelijks weten dat er nog een kerk is, trekken er op af, als er broodzorg komt of schijnt te komen. Het gevolg is, dat zij die werkelijk tot de kerk behooren en waarlijk nooddruftigen zijn, in het geheel niet of althans niet zoo verzorgd worden als roeping is. De inkomsten worden tot in het oneindige versnipperd over het grootst mogelijke aantal. En de ware nooddruftigen ontvangen geen nooddruft, omdat de woekerplanten in den vorm van lidmaten in naam of nog minder, de sappen tot zich trekken. Moreele tucht zou een heilzame schifting aanbrengen.

Moet zich de diaconie dan niet uitstrekken tot die

Sluiten