Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich in contact stellen met allerlei andere vereenigingen, die zich op armenzorg toeleggen. De diaconie kan langs dien weg hare zelfstandigheid handhaven en toch meewerken met andere corporaties.

Bovendien kan er samenwerking gezocht worden met de diaconieën van andere gemeenten. Elke diaconie staat nu op zichzelve en werkt op zichzelve. Ieder op zichzelve is echter te zwak om allerlei te doen, dat gedaan moet worden. Ziekenverpleging, weezenverpleging, verpleging van verwaarloosden, het ligt alles vrijwel onverpleegd. Indien particuliere vereenigingen niet iets gedaan hadden, zou men geheel van alle hulp verstoken zijn. Waarom sluiten de diaconieën der verschillende gemeenten in elkanders nabijheid gelegen zich niet aaneen? Gemeenschappelijk kenden de weezen, de verwaarloosden en de kranken verpleegd worden en behoefden ze niet naar gestichten gezonden, waarover de diaconieën niet de minste controle hebben. Door saamwerking op het terrein der barmhartigheid zou reeds veel verkregen kunnen worden.

In den ernst dezes tijds met zijn talloos vele nooden, heeft de kerk een schoone roeping. Dat zij toezie, hoe zij haar taak opvat. Zooals de weggeworpen staf van Mozes zich in een slang verkeerde, zoo keert zich een verworpen roeping tegen den enkele mensch, maar ook tegen de kerk als geheel. De verworpen roeping zet zich om in een dreigend gevaar. Maar toen Mozes die kronkelende slang aan zijne voeten op Gods bevel aangreep bij de staart, werd de slang tot een staf, waarop hij steunen kon. Zoo ook de roeping Gods, die aanvaard wordt in het geloof. Zij wordt een zegen.

Maken de mannen broeders diakenen in onze groote steden en groote centra van industrie zich op om met

Sluiten