Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Ze legt hinderpalen op den weg der liefde en het gevolg is geweest, armoede, coelibaat, prostitutie, vroegtijdige dood" (594—596). „Ze erkent slechts de gehuwde liefde, en juist dit is de bron van misdaad en ellende, de oorzaak van de degradatie van de vrouw" (355). „De physische religie neemt aan de gelijkheid van geest en stof, de gelijkheid van alle organen, de gelijkheid van man en vrouw. Zij staat daarom lijnrecht tegenover de christelijke religie, die de geest boven het stof stelt" (4). „Onschuld is onwetendheid, reinheid ziekte, kuischheid een kwelling (15) zelfopoffering zwakheid" ; daarentegen hartstocht, liefde, want „de liefde is, gelijk alle andere menschelijke hartstochten en lusten onderhevig aan verandering" (353). Zedelijkheid is: „leven naar de wetten der natuur".

„Tot hiertoe was alle geluk gebouwd op het ongeluk van anderen, tengevolge van de wanverhouding, welke bestaat tusschen de beide eerste levensbehoeften van den mensch, liefde en voedsel' (338). „De oplossing van Malthus „zelfbeheersching", is een verschrikkelijk kwaad, meer een natuurlijke zonde dan een deugd, want sexueele onthouding is een van de meest verschrikkelijke oorzaken van ziekte en lijden in de moderne tijden" (345). „Dit niet te erkennen is een fundamenteele dwaling in de geneeskunde en moraalphilosophie". „Allerlei oplossingen zijn beproefd (strijd tegen dronkenschap, verspreiding van het Christendom), doch tevergeefs, want hierbij werd steeds over het hoofd gezien de ware wortel van het kwaad, de overbevolking" (341). „Liefde en overbevolking zijn gelijk aan twee renpaarden van ongelijke snelheid aan elkaar geketend ; van daar de voortdurende armoede". „De armoede is een sexueele quaestie en kan daarom op geene andere wijze, dan door sexueele middelen worden hersteld" (341). „De eenige oplossing geeft het preventief verkeer ; zonder dat blijft de maatschappij een chaotisch tooneel van egoisme, onrechtvaardigheid en ellende'" (347). In plaats van immoreel is het preventief verkeer de eenig mogelijke wijze om ware zedelijkheid in de menschelijke samenleving te brengen (352).

Uit 't vorige worden dan de volgende twee plichten afgeleid, n.1. Ie de plicht van beperkte nakomelingschap, 2e de plicht van sexueel verkeer welke als al reëele plichten, gebaseerd zijn op de wet-

Sluiten