Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de gronden dezer meening. Zoo blijven die gewoonlijk achterwege. Men veroordeelt het stelsel, omdat het indruischt tegen begrippen en voorstellingen die men steeds heeft aangekleefd, maar nooit aan een nauwlettende kritiek onderworpen."

„De juistheid dezer woorden springt in 'toog wanneer wij het argument in oogenschouw nemen, dat eene opzettelijke gezinsbeperking daarom ten eenenmale verwerpelijk is, omdat men daarmede ongerechtigd ingrijpt in het natuurlijk verloop der physische verschijnselen. Het is soortgelijk aan dat, ingebracht tegen de koepokinenting, hoewel men er hoegenaamd geen bezwaar tegen maakt om in andere gevallen medische hulp in te roepen, noch tegen heel wat ernstiger chirurgisch ingrijpen. Zonderling mag het heeten, hier plotseling op zoo besliste wijze een natuurlijk verloop voor te staan, terwijl het toch wel bekend is dat juist de vermeerderde beschaving onophoudelijk allerlei maatregelen treft om niet alleen in ziektegevallen, maar ook ten opzichte van allerlei andere natuurverschijnselen de voor den mensch daaruit voortvloeiende ongewenschte gevolgen in den strijd om het bestaan te voorkomen; men denke slechts aan zeeweringen, dijken, bliksemafleiders, het castreeren van vee e tutti quanti. Daarenboven het argument zou alleen dan waarde kunnen hebben, indien wij, buiten de Nieuw-Malthusiaansche middelen om, werkelijk in ons sexueele leven zoo ganschelijk volgens de wetten der natuur ons gedroegen en dezen haren vrijen loop lieten. Maar wie zal durven beweren, dat wij inderdaad in ons geslachtsleven een oorspronkelijke natuurlijke onbevangenheid behouden hebben, en dat de uitingen daarvan niet voor een groot deel den stempel dragen van kunstmatigen dwang? Van onze prille jeugd af aan wordt ons zelfbedwang opgelegd en geleerd ons te beheerschen; onophoudelijk moeten wij onze sexueele neigingen bedwingen ; en over elke bevrediging daarvan wordt een geheimzinnige sluier geworpen.

Wil men alzoo het voorkomen van mogelijke bevruchting als iets onnatuurlijks gaan bejammeren, welnu, dan zou men consequent diezelfde weeklaging ook moeten uitstrekken over het feit, dat er mannen zijn die een strikte kuischheid bewaren, of dat er zoovele ongehuwd blijvende vrouwen tegen haar wensch in van het moeder-

Sluiten