Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leeraard wordt! Zoo zegt Dr. Rutgers '): „Zelfzucht kan er door worden gevoed —• maar dit is dan toch een heel kortzichtige onjuiste zelfzucht, die zich het genot kinderen te hebben, ontzegt, en de lui die dat doen, sterven willens en wetens uit. Wat een heerlijk verschijnsel, de zelfzucht uitstervende" 2) „Is 't niet een weldaad voor 't ras, wanneer die (nl. zij die geen kinderen willen hebben) re ipsa (door eigen doen) uitsterven ? Al zou men daarom alleen de preventief-middelen zooveel mogelijk bekend maken, om zeker te zijn, dat zulk pur sang egoisme zal uitsterven ... auto-selectie".

Weinig moeite zou 't me dan ook kosten uit tal van geschriften met citaten te bewijzen de stelling: „In de onafhankelijke moraal is de moraal even problematisch in als de religie. Men verzoent de plichten van den mensch met zijne neigingen, of maakt van zijne neiging den eenigen regel van zijn plichten" (Gr. v. Pr. 169-170). De Bond als zoodanig beperkt het gebruik der middelen tot het huwelijk en veroordeelt den abortus; doch de autonomie van den mensch vooropstellende, is deze grens willekeurig. Te midden van het N. M. is de bond een bepaalde secte. Mijn taak is een principieele bespreking van het N. M. en bij verschil van toepassing, toon ik u de eenheid in beginsel.

Voor zooverre het N. M. steun zoekt in de economie, zoekt het dien bij eene, welke rust op de materalistische philosophie der 18« eeuw, en als het steun zoekt in de moraal, dan is 't niet in de absolute maar in eene, welke steunt op die zelfde philosophie: „de autonome moraal" waarin vrijheid en hygiene den grondslag vormen; zooals ook de revolutie steunt op een staatkunde welke afhankelijk is van diezelfde philosophie. Deze eenheid in grondbeginsel verklaart de analogie in handeling op het gebied der staatkunde zoowel als op het gebied der moraal.

In triumph worden de gevangenen uit de Bastille als zoovele „slachtoffers van het vorstelijk geweld" door de mannen der revolutie bevrijd en medegevoerd. Waarheid is dat van de 7 gevangenen 4 wettig veroordeeld waren 0111 meineed en diefstal en een onschuldige was een krankzinnige, die, ik erken't, daar niet behoorde,

1) Dr. J. Rutgers. [n naam der zedelijkheid pag. 16,

2) Dr. J. Rutgers. Rasverbetering pag. 41.

Sluiten