Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

foetus, zoo is er ook hunnerzijds geen bezwaar de moeder te redden door op indirecte wijze het leven van de vrucht op te offeren. Zoo wordt bij beginnende kanker van den uterus die uterus, ook al is deze zwanger, weggenomen, wat evenmin op grond van de moraal verdedigbaar is. daar deze ook het indirect dooden veroordeelt. De geneesheer heeft te handelen ook krachtens zijn eed. naar zijn beste weten. Een minder goeden raad te geven om zijn patienten ter wille te zijn is daarom principieel te veroordeelen. Wanneer dan ook Dr. Aletta Jacobs rl niet op zich wil nemen de gevolgen als de aangeprezen middelen falen en zegt „ evenals de geneesheer na 't mislukken van een kuur of een verkeerden raad. de onkosten daarvan niet voor zijn rekening neemt", laat zij buiten bespreking de moreele verantwoordelijkheid van den geneesheer voor zulke raadgevingen. .Das natürlichste und sittlichste ist volle Abstinenz" (Kühner).

Zooals door den patiënt zelf de zedewet, zij 't dan ook in den eersten graad, wordt overtreden, wordt door den geneesheer de plicht als arts naar zijn beste weten te handelen op zijde gezet. Deze overtreding te sanctioneeren is de vrucht van het materialisme, dat alle verhoudingen omkeert. Zoo wordt de geneesheer verantwoordelijk gesteld voor de gevolgen van daden die hij heeft afgeraden en omgekeerd zou de geneesheer niet willen dragen de verantwoordelijkheid voor de slechte gevolgen van raadgevingen, die hij wel heeft gegeven. Hoe grenzenlooze willekeur het gevolg is als men niet meer het beste weten ten richtsnoer heeft en den besten raad geeft, behoeft zeker geen breed betoog.

Zij 't dan ook langs eenigszins anderen weg. ten slotte stem ik toch in met het resultaat, waartoe collega Damen 3) komt: en handhaaf mede zijne stelling dat men .de eene fout niet door een andere fout moet trachten goed te maken". Hoe zeer het materialisme het onbeneveld denken heeft verduisterd, blijkt ten duidelijkste uit de lichtgeloovigheid waarmede alles wat ten nadeele van onthouding wordt gezegd aangenomen wordt en de ongeloovigheid waarmede de nadeelen s) van de bekende palliativa worden ontvangen. Daarom

1) Dr. Aletta H. Jacobs. De strijdwijze der doctoren Pinkhof en Mendes de Leon tegen het N. 11. 1901, pag. 12.

2) H. J. Damen. De Katholiek. Kindersterfte, Neo-Malthnsianisme, Huwelijk. 1901.

3) Dr. Mendes de Leon. geneesk. beschouwingen en waarnemingen.

Sluiten