Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is het te meer te prijzen dat Dr. Mensinga ') gewezen heeft op de nadeelen van „das sich in Acht nehmen". Doch dit terloops. Voldoende is 't hier gewezen te hebben, al bestaat er een groot verschil tusschen N. M. en F. S. dat beiden niet behooren tot de z. g. n. geneeskundige quaestie, waartoe men ze beiden zoo gaarne tracht te brengen. Wanneer dan ook Prof. Treub in: „het NeoMalth." a) zegt het geneeskundig deel op den voorgrond te zullen stellen, komt daar niet veel van terecht. De leer van Malthus wordt vooropgesteld een definitie gegeven over N. M., kortom allerlei sociologische of physiologische verhoudingen beschreven, en terwijl er nog van geen medische quaestie sprake is geweest, volgt op de 8e pagina: „Nog één woord voor wij dit zuiver geneeskundig deel onzer bespreking verlaten" ; en dat betreft dan het verschil in constitutie, 't Eenige dat eenigszins tot 't geneeskundige deel te brengen is, is dat Prof. Treub het geneeskundig bezwaar, dat de aangewende middelen schadelijk voor de gezondheid zijn, tot een minimum wil herleiden.

Zoo is dan het N. M. evenmin als een. economische, een medische quaestie, doch een zuiver ethische, want het gaat over „de wijze waarop" en door liet beginsel der revolutie wordt stelselmatig de stem der conscientie (ook volgens Dr. Rutgers in 99% pijnlijk aangedaan, toen zij voor het eerst van het N. M. hoorden) tot zwijgen gebracht door de roepstem der natuur. En daarom kan van het N. M. gezegd worden wat van het beginsel der revolutie gezegd is, „voorwerp van hooge ingenomenheid of diepe afkeer, men acht haar doodelijk of rekent ze onmisbaar voor het geluk van een volk. De een beweert dat zij gevaarlijk wordt, alleen door verkeerdheden deitoepassing, de ander dat verderfelijkheid aan het licht komt, zoodra de toepassing beproefd wordt". (Gr. v. Pr. 101).

*

In tweeërlei opzicht is het van belang in het Neo Malthusianisme te zien het beginsel der revolutie, n.1. voor wetenschappelijke doeleinden en voor de juiste beoordeeling d. w. z. bestrijding.

I. voor wetenschappelijke doeleinden.

a. Zoo wordt in de allereerste plaats verklaard de haat tegen

1) Dr. Mensinga. Von sich in Acht nehmen, 1905.

2) Prof. Hector Treub. Verspreide Opstellen : pag. 38,

Sluiten