Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

et quand le Prince (le Souverain) lui a dit, il est expédient a 1'Etat que tu meures, il doit mourir ; puisque ce n'est qu'a cette condition qu'il a vécu en sureté jusqu'alors, et que sa vie n'est plus seulement un bienfait de la nature, mais un don conditionnel del'État."

Vollediger absolutisme is ondenkbaar; de vrijheid van den burger lijfeigenschap, neen! overgifte beide van lichaam en ziel aan den staat. Maar Rousseau kan niet van dwaling worden overtuigd, wanneer het om een conventioneelen staat te doen is. Zijne sluitredenen sluiten inderdaad; door minder dwang of beter vrijheid zou het stelsel te niet gaan". (Gr. v. Pr. 181—183).

Geheel analoog eindigt „de conventie" op moreel gebied met de waarde van den mensch te vernietigen; en ten slotte in den waan „meester" te zijn, is hij slaaf van zijn lusten, neigingen en driften. Is slaaf van zich zelf, slaaf van anderen.

„Er is weinig verbetering in zedelijkheid te verwachten, zoolang liet bezit van een groot aantal kinderen niet met dezelfde gevoelens beschouwd wordt als dronkenschap en iedere andere physische onmatigheid", (v. Mill.)

Dr. Drysdale wil zelfs zoo'n gezin inet straf bedreigen, (zie gedenkboek van den Dageraad). Een beambte in Beyeren werd van promotie uitgesloten, alleen omdat hij een groot gezin had, dat was unvernünftig" en „nicht mehr zeitgemass," een „welverdiend loon" volgens Ferdy. Ook al krijgen alle kinderen een goede opvoeding, wordt dit beschouwt als „verbreking van de Sociale orde; dat immoreel blijft".

Terecht heeft Dr. Pinkhof ') gewaarschuwd tegen de „slavernij op N. M. grondslag".

Doch over dezen dwang spreek ik thans niet; want ik heb het oog op den wettelijken dwang. Want „voor de vrienden der revolutie-leer zijn dwang en geweld onmisbaar 0111 den voortgang der practijk hetzij te verhaasten, hetzij te matigen en te stuiten (Gr. v. Pr. 231). Huwelijksverbod ligt op den eenen weg, huwelijksdwanr/ op dien van den ander. Aan pleitbezorgers ontbreekt het niet meer. Dr. Otto Zacharias wil wettelijk verbod van te vroege huwelijken. Voor Dr. Rutgers zijn

1) Dr. H. Pinkhof, lloet de werkman N. M. worden? pag. 19.

Sluiten