Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben boven alles, en elkander als zichzelve. Gods groote doel wordt opgenomen in uw kleine leven, en moet nu alles overwinnen, wat er tegenover staat. Uw leven te behouden, is niet meer, dat al uw wenschen vervuld worden, maar dat Gods doel bereikt wordt, en wij steeds meer geregeerd worden door den Geest van God.

Hiermeê is nog iets anders weêr verbonden. „Zoo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zich zeiven, en neme zijn kruis dagelijks op." Leest ook in deze woorden niet, wat zij niet zeggen! Denk niet, dat Christus u Zijn kruis opleggen wil. Zijn kruis op üw schouder! Zoudt gij dan kunnen staan voor God in plaats van anderen? Zoudt gij Zijn' beker kunnen ledigen? Hoe kondet gij verzinken in Zijnen dood! Hij droeg immers Zijn kruis, omdat niemand het dragen kon zonder te bezwijken. Het woord moest immers aan Hem vervuld worden: „Ik heb de pers alleen getreden, en er was niemand der volken met mij". Dat kon Hij van u niet vragen. Daarop doelde Hij dus niet. Gij zoudt er bij omkomen, als gij door Zijne diepten moest heengaan. Den vloek der zonde dragen, zou voor u zijn: voor eeuwig verloren te gaan.

Gij moet, niet het kruis van een ander, maar uw kruis, uw eigen kruis — dat vanwege de zonde op u ligt — dagelijks op u nemen. Het is voor den een anders dan voor den ander. Het kruis der discipelen is niet uw kruis. Voor Simon van Cyrene was het de schande, die de menschen hem wilden aandoen, omdat hij Jezus liefhad. Het is al wat u, Godvreezende, in deze wereld overkomt. Het zijn de vele verdrukkingen, waardoor wij moeten binnengaan in het koninkrijk Gods. En dat nu te aanvaarden — het aan te nemen als uit Gods hand! Er ligt een kruis voor u gereed — en dan het op te nemen; te zeggen: dat moet ik nu dragen! Het is dus, door niets uwe gemeenschap met God te laten verstoren. Er bij staande te blijven, is het ééne noodige. Dagelijks, .altijd weêr, steeds op nieuw. Er is een macht, die altijd belemmert, neerdrukt — en nu altijd de armen tegen die golven in strekken! Christus

Sluiten