Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zegt niet: „berust er maar in"; of „sla er u maar zoo goed mogelijk doorheen"; of: „trek er u maar zoo weinig mogelijk van aan". Hij zegt niet: „neem uw kruis maar dagelijks op", want voor sommigen is hun kruis te zwaar om te dragen. Zeker, gij moet er door heen, evenals Hij zelf. Hij nam het altijd willig op, en gehoorzaamde tot den dood. Dat hebt ge noodig: in deze wereld, in uw leven, met al wat het voor u oplevert, aan God te gehoorzamen!

Daarom zegt Christus ten slotte: „hij neme zijn kruis dagelijks op, en volge Mij". Calvijn heeft dit weêr aldus verklaard: „het is aan Christus gelijk te worden!" Christus heeft zich zóó geheel aan den Vader onderworpen, dat alle deelen van Zijn leven door den wil des Vaders werden geregeerd! Hij, de beminde boven allen, is altijd op den weg des Vaders geweest tot het einde. Zijn geheele leven was een kruis. En Hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit Zijn lijden.

Nu zegt de Apostel, dat Hij óók geleden heeft, opdat Hij ons een voorbeeld zou nalaten. Daarom zult gij aan Hem gelijk worden. Hij is door vele moeiten ingegaan tot Zijne heerlijkheid; zoo hebt ook gij deel aan Zijn lijden, wanneer gij dagelijks voortgaat op uw weg, altijd voort, getrouw in uw beroep, geduldig in uw lijden, moedig tegenover de wereld. Daarom zei Paulus tot de geloovigen te Antiochië: eerst, dat zij zouden blijven in het geloof, en daarna, dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk Gods. Hoe kunt gij Hem dan volgen, Hem gelijk worden buiten Gods genade, zonder de tegenwoordige kracht van Christus, zonder het geloof en de bekeering des harten? Gij moet uwe kracht wantrouwen, om de kracht des Heeren te laten werken; uwe zwakheid kennen, om op Zijne kracht afgaande, niet overwonnen te worden, en te volharden tot het einde.

Christus zegt ten slotte: de Zoon des menschen, dien gij gevolgd zijt, zal komen in Zijne heerlijkheid. Hij wil zeggen: er is een verborgene leiding des Geestes. Gij ziet zelf den weg vaak niet, waarop gij nu gaat. Gij volgt Hem — en

Sluiten