Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zëlven ontzinkt u. uw ijdele zekerheid verdwijnt. De vermaken, die u eens aantrokken, bekoren u niet meer. Gij voelt den angst van een gebroken geest. Gij hebt den zegen verworpen, en den vloek over u zeiven ingehaald. Gij hebt wroeging, dat gij God veracht en u zeiven verdorven hebt. Gij zijt in vreeze over uwe zonde, over al uw doen. In vreeze voor den dood, in vreeze voor den duivel. In vreeze voor de menschen, die u zullen veroordeelen; in vreeze voor God, die u zal verwerpen. De arme, zondige, schuldige ziel wordt beangst door alles, door niets, door een schaduw, door een blad dat ritselt van den wind. Er is niemand, die hem kan geruststellen. Er is niets, dat zijne vreeze kan bannen. God is heilig — en hij heeft gezondigd!

Nu zal hij met de zonde willen breken. Hij begint tegen de zonde te worstelen. Maar hij komt tot een nieuwe ontdekking. Zijn macht is niet voldoende, om de zonde te overwinnen; de .zonde is sterker dan hij. Hij wil de zonde ontloopen, maar hij is als een gevangene, die niet ontkomen kan. Hij veroordeelt de zonde, en doet de zonde; hij ziet den strik, en gruwt er van, en loopt er in. Hij drinkt de ongerechtigheid in als water. En hoewel hij er naar wenscht en jaagt, om volmaakt te zijn — des te meer voelt hij zich gebonden door de zonde. O, volmaakt te moeten zijn, en het niet te kunnen wezen! Gij wilt doen als een dier, dat op zijn keten bijt, maar ze niet breken kan. O, dan leert u de Geest uwe dienstbaarheid, uwe slavernij, uw onvermogen, uwe hulpeloosheid.

Deze worsteling als van eenen die „onder de wet" is, onder den „gee3t der vreeze en der slavernij" is door den Apostel uitvoerig beschreven. Eertijds leefde ik zonder de wet. Maar toen het gebod kwam, n.1. tot mijne ziel, zoodat ik veistond, dat de wet doorging — was het uit met mijn wijsheid, sterkte en deugd. De zonde vernietigde al mijne verwachtingen. O, die zonde was zonde, omdat de wet kracht had! Die wet was heilig, want ze was de wet van God - maar ik was onheilig, verkocht, d. i. geheel onder-

3

Sluiten