Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PSALM 25 : 6.

Wie heelt lust den Heer te vreezen,

't Allerhoogst en eeuwig goed ?

God zal zelf' zijn leidsman wezen.

Leeren hoe hij wand'len inoet:

't Goed dat nimmermeer vergaat.

Zal hij ongestoord verwerven,

Eii zijn godgeheiligd zaad Zal "t gezegend aardrijk erven.

Gelezen: Dl-1 TWAALF ARTIKELEN DÉS GELOÖKS.

FILIPPENSEN H.

ZONDAG I.

Wat is uw eenigc troost, beide in het leven en sterven ?

Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwen Zaligmakers Jezus Christus eigen ben, die met Zijn dierbaar bloed voor alle mijne zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle geweld (heerschappij) des duivels verlost heeft, en alzoo bewaart, dat zonder den wil mijns hemelschen Vaders, geen haar van mijn hoofd vallen kan, ja ook, dat mij alle ding tot mijne zaligheid dienen moet: waarom Hij mij ook door Zijnen Heiligen Geest van het eeuwige leven verzekert en Hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt.

Hoeveel stukken zijn u noodig te weten, opdat gij in dezen troost zaliglijk leven en sterven moogt?

Drie stukken. Ten eerste: hoe groot mijne zonden en ellende zijn. Ten andere: hoe ik van al mijne zonden en ellende verlost worde. En ten derde: hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn.

Sluiten