Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eeuwige leven verzekert en Hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. De troost is duurzaamf eeuwig. Wij zijn altijd in gevaar, moeten altijd bewaard worden in den strijd tegen de moeiten des levens, kwade gedachten, booze menschen, slechte tijden. De schapen zijn weerloos en de duivel is sterk. Geen haar van mijn hoofd. Alle dingen tot mijne zaligheid dienen. 2 Thess. 3:3: „Maar de Heere is getrouw, die u zal versterken en beivaren van den booze".

Het zegel van den troost. De troost zou den vrede niet geven, als gij hem niet als een waarachtigen troost leerdet kennen. Waarom Hij mij ook door Zijnen Heiligen Geest van het eeuwige leven verzekert. Daarom heet de Heilige Geest het onderpand van de erfenis der geloovigen (Ef. 1 : 14). Hoe geschiedt deze verzekering? Mag de geloovige lezen in het boek des levens? of hoort hij een stem uit den hemel? of is die verzekering niets dan de vrucht van ver beelding, omdat men spoedig gelooft, wat men gaarne wil? Neen, zegt Paulus: „Gods Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn" Of, het Woord wijst op gewisse kenteekenen, bijv.: „wij weten, dat wij overgegaan zijn uit den dood in het leven". Daar is eene verborgene overreding des Geestes.

Eindelijk, de vrucht van den troost. Dat de getrouwe Zaligmaker mij van harte willig en bereid maakt, om Hem, d, i. tot Zijne eere en in Zijnen dienst, voortaan te leven. Geloovigen zijn een gewillig volk. Zij willen niet anders, en kunnen niet anders. Zij zijn bedroefd over het onvolkomene van hunne bekeering, en onderwerpen zich hoe langs hoe meer aan de goddelijke geboden.

Voor wie is nu die goddelijke troost, en hoe komt gij daartoe ?

GEZANG 38 : I.

Alle roem is uitgesloten!

Onverdiende zaligheén Heb ik van mijn God genoten ;

'k Roem in vrije gunst alleen:

Ja. eer ik nog was geboren.

Sluiten