Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eer Gods hand die alles schiep,

Iets uit niet tot aanzijn riep,

Heeft Zijn liefde mij verkoren:

God is liefd', o Eng'lenstem,

Menschentong, verheerlijkt Hem!

De tweede vraag wijst den weg, dien de Catechismus zal volgen. Zij zegt wat er gekend moet worden aan deze zijde des° grafs, indien de zondaar zalig zal leven en welgetroost sterven. Zonde en genade moeten gekend worden. Zonder kennis der zonde wordt de troost niet gezocht, zondei kennis der verlossing wordt hij niet verkregen, zonder kennis der dankbaarheid wordt hij niet genoten. De menseh is ook als zondaar een redelijk wezen: onbekende rijkdom kan

hem niet gelukkig maken.

Ook hier mogen de oude palen niet teruggezet. Dne zaken moeten gekend worden, opdat wij in den Chnstelijken troost zaliglijk leven en sterven mogen. Zoowel het eerste als het derde hebben wij noodig, en het tweede staat bij het eerste niet achter. Velen denken in onze dagen, dat alleen het derde noodig is. Zij prediken van de daken, dat het alleen maar aankomt op het dagelijksch leven, en dat het er niet toedoet, welke gevoelens wij overigens zijn toe gedaan. We meenen toch allen hetzelfde, in verschillende bewoordingen! Vooral in onze groote steden vindt dit veel aanhang. De mensch blijft, die hij is. Praktijk is Christendom! .Andéren nemen het tweede..stuk er bij. Zij loopen de ellende en zonde liefst voorbij, en beginnen terstond aan de verlossing, die in Christus is. Nu ja, zij willen u wel toegeven, wanneer ge die .bekentenis van hen vordert, dat de mensch een zondaar en dat hij ellendig is. Maar liefst spreken zij dadelijk en alleen over Gods liefde, over vergeving en verzoening, over geloof en bekeering. Deze lieden zijn schijnbaar zeer liefderijk; bjj voorkeur sommen zij de zachte roepstemmen des Evangelies op, om de andere maar te laten rusten, en zij beelden zich nu in, dat alles in orde

is voor de eeuwigheid.

Ziet nu, hoe juist en nauwkeurig onze vaderen uit de Heilige Schrift den weg ten hemel beschreven hebben:

Sluiten