Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PSALM 37 : 20.

Het heillot, dat rechtvaardigen verkregen,

Vloeit af van God, hun sterkt', als de angst hen knelt. Hij laat, in tijd van nood, hen niet verlegen.

Des Heeren hulp bevrijdt hen voor 't geweld Van 't godloos rot: Hij komt hem gunstig tegen,

Die op Zijn macht een vast vertrouwen stelt.

Gelezen: DE WET DES HEEREN.

GALATEN 3 : 18—29.

Tekst: GALATEN 3 : 24.

Zoo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden.

LOFZANG VAN ZACHARIAS : 3.

Hij speld' ons, dat wij t' aller tijd,

Wanneer die blijde heildag rees,

Van 's vijands dienstbaar juk bevrijd,

Hem dienen zouden zonder vrees,

Naar 't heilig recht, in ware deugd.

O dierbaar kind! o stof van vreugd!

Geschenk van 't Alvermogen!

Elk noem' u Gods Profeet, en geev' u eer;

Gij treedt voor 't aanschijn van den Heer,

En baant Zijn weg door leven en door leer.

Van het eerste oogenblik der schepping heeft God Zijne liefde en Zijne heiligheid betoond jegens den mensch. Hij heeft den mensch geschapen voor het eeuwige leven, en wil daarom ook, dat de mensch dat leven zal deelachtig worden. Die weg begint in het Paradijs, in de plaats waar de eerste mensch werd gesteld om zijne bestemming te bereiken.

Sluiten