Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn, maar het is zoo niet. Dus is er niemand, op wien de vloek der wet niet rust, omdat niemand de wet kan volbrengen. Daarom zegt de Apostel: „Zoovelen als uit de werken der wet zijn", d. w. z. die hunne rechtvaardigheid en zaligheid zoeken door de onderhouding van de wet van Mozes, „die zijn onder den vloek" (Gal. 3 : 10). Wijl niemand de wet volkomen onderhoudt, is de zegening of rechtvaardiging voor niemand te verkrijgen door de wet. Het is dus duidelijk, zegt de Apostel, dat niemand voor God gerechtvaardigd wordt door de wet, „want de rechtvaardige zal uit hei geloof leven" (vers 11).

Wat beteekenen deze laatste woorden? In de rechtheid zou de mensch rechtvaardig zijn en leven door de dadelijke gehoorzaamheid aan Gods geboden. Door de zonde is die weg gesloten, dus moet er een geheel andere weg zijn, waarlangs de mensch komt tot de gerechtigheid en het leven. Oorspronkelijk was de weg: wie doet wat door de wet bevolen is, zal daardoor leven. Thans is er geen weg ten leven dan de weg des geloofs. Daarom zegt de Apostel: „dat de wet niet is uit het geloof" (vers 12), omdat de wet het leven belooft alleen dengenen, die haar volmaakt onderhouden. Is de rechtvaardiging door de wet, dan ligt de grond der zaligheid in den mensch. Maar wordt de mensch gerechtvaardigd door het geloof, dan ligt die grond niet meer in den mensch, maar in God, wiens beloften en zegeningen de mensch deelachtig wordt door het geloof.

Nu zou hiertegen een Israëliet bezwaar kunnen inbrengen. God had terstond na den val, in het Paradijs nog, het verbond der genade gegeven, d. i. voor den mensch den weg geopend om behouden te worden door het geloof. Zoo geloofde dan ook Abraham God, n.1. Zijne beloften, dat Hij hem een schild en een loon zou wezen, „en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid" (Rom. 4 : 3). God heeft hem de gerechtigheid, die hij in zich zeiven niet had, uit genade geschonken door het geloof op het beloofde zaad. Die belofte werd aan Abraham gegeven 430 jaren vóór dat de wet gegeven werd door Mozes. Welnu, zou zoo iemand

Sluiten