Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunnen vragen, werd dat verbond der genade met Abraham dan niet opgeheven en te niet gedaan door de wet van Mozes, die zooveel later gegeven werd? De zegen komt den mensch niet toe, omdat God hem dien genadiglijk belooft, maar omdat de mensch door zijn eigen gehoorzaamheid zich dien verwerft! Is dan niet de weg des geloofs, die door God aan Abraham was geopend, door de wet van Mozes weer gesloten?

Neen, zegt de Apostel, dat is niet mogelijk (vers 19). Dan ware het verbond der genade, door God aan Abraham gegeven, vernietigd door de wet! Dan stond Mozes tegenover Abraham, en weersprak Gods openbaring zich zelve! Maar God heeft „de wet er bijgevoegd, om der overtredingen wil", n.1. om de overtredingen bekend te maken en er van te overtuigen . ,. . Dit nu is een verborgenheid, die wij nooit konden begrijpen, indien God ze niet geopenbaard had aan den Apostel. Vóór zijne bekeering meende hij, zooals iedere Jood, dat God was de heilige Wetgever en Rechter, die een iegelijk zou beloonen of straffen naar zijne werken. Dit was naar zijne meening de reden, waarom de wet zegen beloofde aan wie haar geboden onderhield, en met den vloek bedreigde wie haar overtrad. Algemeen oordeelde men, dat een mensch rechtvaardig voor God kon en moest wezen door vervulling van de wet, en dat er geen andere weg was tot God. Toen de Apostel tot bekeering kwam, mocht hij evenwel inzien, dat de Joden het doel van Gods wet geheel misverstaan hadden. Zelf had hij te voren gestreefd naar vervulling van de wet, maar nü ontdekte hij, dat niemand ooit Gods wet vervuld had of vervullen kon. Daarom schreef hij aan de Romeinen, dat hij nü het woord des profeten verstond: „Daar is niemand rechtvaardig, ook niet één". En dan weer: „Nu weet ik, dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot de Joden die onder de wet zijn" (3 : 19). Niet opdat zij zich zelve zouden rechtvaardigen, „maar opdat alle mond gestopt worde", d. i. opdat niemand meer zegge, dat hij zich zelve kan rechtvaardigen, en alle menschen tot de erkentenis mogen

Sluiten