Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat is de oorzaak? Door het ontdekkend licht des Heiligen Geestes alleen kan een mensch gebracht worden tot Christus. Zonder dat licht luistert men wel naar de prediking en noemt men zich wel naar Christus, maar de ziel komt niet tot Hem, en Hij niet tot de ziel. Maar wanneei wij met smart gevoelen, dat wij door onze zonde van Hem gescheiden zijn, dan beginnen wij Gods genade aan te roepen. De Heere wordt onze eenige toevlucht.

De vraag is nu, of onze ziel elke gave van God reeds erkend heeft als eene genade. Als het recht is afgesneden, blijft er niets over dan barmhartigheid. De kennis van eigen zonde en ellende geeft een ware voorbereiding voor de vergeving en de vreugde. Zoolang gij die kennis niet hebt ontvangen, hebt ge geen deel aan de genade van Christus, zijt gij nog onderworpen aan zonde en dood. Bidt den Heere, dat Hij u verlichte en ontdekke!

Zalig is hij, die zich zei ven mag leeren kennen, en zijne toevlucht neemt tot den Heere. De bruid in het Hooglied zocht hem, dien hare ziele liefhad; zoo zult ook gij dan zeggen: 'k Heb Jezus lief, Hij is mijn licht in dit land der doodsschaduwen; Hij is mijne kracht, waardoor ik zal ingaan in de eeuwige tabernakelen. Zoo komt de ziel uit de ellende tot Christus, uit den dood tot het leven! Moge het ons aller deel zijn of worden! Amen.

PSALM 32 : 3.

'k Bekend', o Heer! aan U oprecht mijn zonden;

'k Verborg geen kwaad, dat in mij werd gevonden :

Maar ik beleed, na ernstig overleg,

Mijn booze daan; Gij naamt die gunstig weg:

Dies zal tot U een ieder van de vromen,

In vindenstijd, met ootmoed smeekend, komen;

Een zee van ramp moog' met haar golven slaan,

Hoe hoog zij ga, zij raakt hem zelfs niet aan.

Sluiten