Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gestadig en geruïschloos gaan de dagen en de jaren van ons leven voorby. Als wij jarig zijn, genieten wij zoo van den overvloed van tijd die voor ons ligt. We verheugen ons in het vooruitzicht van hetgeen komen moet. Wij hebben den indruk, dat alles heel lang zal duren. En dan gaat het van den eenen dag onvermoeid voort naar den anderen, van het eene jaar naar het volgende. Wij vliegen daarhenen, zooals vogels hoog in de lucht, zonder dat een wiekslag gehoord wordt, en alles vliegt met ons. En hoe langzaam voor sommigen dag na dag ook voortkroop, het gaat alles voorbij.

Als een wereldkind dat opmerkt, maakt het hem een oogenblik somber. Zijn tijd is al wat hij bezit. Het is alsof dat kostelijke bezit hem steeds uit de handen glijdt. Van dien duren tijd zooveel voor altoos weg, verbruikt! Wat ons overblijft, dus merkbaar opgekort! En het gaat voort, altyd maar voort! Een wereldkind kan er zoo somber van worden! Maar dan zet hij met een forschen ruk er zich maar weêr overheen! De lach om den mond moet den weemoed van het hart maar verbergen. Kort het leven op, dan moeten wij er ons op toeleggen, om het beter, voller te genieten. En zoo gelukt het hem dan om, met een gemakkelijkheid die gij soms benijden zoudt, heen te glijden over al de moeiten van zijn bestaan.

Maar de tijd luistert niet naar uw klachten. De dagen zijn zoo ernstig, maar wij mogen niet rusten. Geen wonder, dat de levensmoed wel eens inzinkt. Welke toestanden, die spotten met alle maatregelen ter verbetering! Welk een boosheid, die voortwoedt in de huizen der zonde! Hoeveel verarming, veroorzaakt door den drank! Wat een spelen met het menschelijk leven! Wat is stuitender dan dat zich oefenen in de kunst om alles te verbloemen, te verbergen, te verstikken! Men wil van u vergen, dat gij meêdoet met de lichtzinnigheid en oppervlakkigheid. Wie staat pal tegen dien meêsleependen stroom? Ach, zoo menigeen wordt meêgevoerd en schiet zijn leven er bij in! Het gaat niet opeens, maar ongemerkt en langzamerhand. Het is een

Sluiten