Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met een bloem die verwelkt, en met gras dat verdort. Dan getuigt hij van de majesteit des Heeren, die de wateren ;meet in Zijn vuist, die van de hemelen met de spanne Zijner vingeren de maat neemt, die al de bergen der aarde in Zijn weegschaal, ja al het onmetelijk stof der aarde in Zijn drieling heeft gewogen. En dan besluit hij, dat heele volken voor God zijn als een stofje, dat geen gewicht aanbrengt op de weegschaal, en als een droppel, die wegvalt in den boordevollen emmer. Ja, de eilanden zijn als dun stof uitgestrooid over de zee.

Hoe nietig is dus het kleine volk Israël voor den Heere. Het is als iets, dat eenvoudig niet weegt en niet meetelt. En dan is het de glorie des Profeten, om van dat volk maar een enkel klein deel te wezen! Bij den overtocht over den Oceaan rust de veiligheid van den reiziger in het schip, dat hem over de wateren draagt. En zoo weet ook een oprecht Christenmensch, dat er eene Kerk van Christus is, die uit het verleden naar ons toekwam, die ons geestelijk voortbracht, waar wij lidmaten in zijn, en die na ons haar bestaan zal voortzetten. De gemeenschap was er vóór u, zij draagt u door het leven, en zij zal aan de volgende geslachten denzelfden dienst bewijzen. Nu zegt de Apostel zoo wonderlijk, dat „Christus aan de gemeente gegeven is tot een hoofd boven alle dingen" (Efeze 1 : 22). Zooals Jehovah regeerde over de volken, om Israël te leiden en te beschermen, evenzoo is thans nog voor een geloovige de veiligheid hierin gelegen, dat Christus tot een hoofd gesteld is van al hetgeen in den hemel en op aarde is (Efeze 1 : 10), opdat Hij Zijne gemeente zou behouden. En dan door wedergeboorte des levens tot die gemeenschap te behooren, die de belofte van Christus ontvangen heeft, dat Hij met haar wezen en haar verheerlijken zal — dat is het hoogste, wat ge op aarde hebben kunt.

Niet waar? dat is zoo heel iets anders dan wij begeeren van nature. Elk mensch leeft in de inbeelding, als bestond God alleen om hem: om hem in deze wereld te helpen en hem dan een hemel te verzekeren na zijn dood. Het is

Sluiten