Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zult gij dan weer opstaan, en de kracht ontvangen om voort te gaan? „De God Israëls", zegt de psalm, „die geeft het volk sterkte en krachten".

Soms zijn we aan. een mijlpaal op onzen levensweg gekomen. De Nieuwjaarsdag, deze morgen is het voor mij in dubbelen zin. In onze levensomstandigheden kan dan onze sterkte niet wezen. Onze deugden zijn geene, en onze zonden zijn ons ten oordeel voor Gods heilig aangezicht. De toestand onzer kerk baart zorg. Voor onze Christelijke scholen mogen wij wel het beste hopen. Wie weet, hoe kort de tijd zal zijn, die ons nog overgelaten wordt om te leven. De tijden zijn zoo ernstig: de strijd tegen Christus en Zijne Kerk kan in de 20ste eeuw nog bang genoeg worden! Wat blijft ons over om te hopen voor het gemeenschappelijke en voor het persoonlijke leven der geloovigen ? Niets, niets, dan dit ééne, maar dit ééne is dan ook het een en het al: „ Welgelukzalig is het volk hetwelk het geklank kent: o Heere, zij zullen in het licht uws aanschijns wandelen. Zij zullen zich den ganschen dag verheugen in uwen Naam, en door uwe gerechtigheid verhoogd worden. Want gij zijt de heerlijkheid hunner sterkte, en door uw ivelbehagen zal onze hoorn verhoogd worden. Want ons schild is van den Heere, en onze Koning is van den Heilige Israëls."

Zoo zij het voor u en voor mij, tot in lengte van dagen. Amen.

PSALM 89 : 7 en 8.

Hoe zalig is het volk, dat naar uw klanken hoort'

Zij wand'len, Heer, in 't licht van 't godlijk aanschijn voort; Zij zullen in uw Naam zich al den dag verblijden; Uw goedheid straalt hun toe; uw macht schraagt hen in 't lijden: Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedoogen,

Maar uw gerechtigheid hen naar uw woord verhoogen.

Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht;

Uw vrije gunst alleen wordt d' eere toegebracht;

Wij steken 't hoofd omhoog, en zullen d' eerkroon dragen Door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen;

Want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit leven, En onze Koning is van Isrels God gegeven.

Sluiten