Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

modernen, maar het pleit zegt te voeren voor de oude Gereformeerde leer ...Referaat, blz. 4 en 5.

Is dit te sterk gesproken?

Nauwkeurige lezing en herlezing van zijn verweerschrift heeft mij slechts kunnen versterken in de overtuiging, dat ik op den Theologische-School-dag mij niet heb vergist in de weergave zijner denkbeelden, althans wat de hoofdzaken betreft. Nieuwe gezichtspunten worden door hem niet geopend. In andere woorden wordt slechts herhaald wat de schrijver reeds vroeger heeft beweerd.

In dit oordeel sta ik niet alleen.

Dr W. A. van Es, die voor enkele weken aan de Vrije Universiteit promoveerde tot doctor in de Godgeleerdheid, plaatste achter zijn proefschrift over „De eigendom in den Pentateuch" o. m. ook de volgende stelling:

„Als Dr A. H. de Hartog, Mijn Overtuiging nogmaals bevestigd enz., blz. 36 v., zich bereid verklaart, het historisch karakter der heilsfeiten prijs te geven, dan geeft hij daarmee den grondslag en het wezen der Christelijke religie zelve prijs v), welke historisch en mystiek uit den Persoon en het werk van den historischen Christus leeft".

En dat niet enkel Gereformeerden zoo denken, moge blijken uit wat in het Theologisch Tijdschrift der modernen, loopende jaargang, blz. 201, wordt gezegd. Aan het slot van een bespreking van Referaat en Verweerschrift heet het daar:

Ik cursiveer.

Sluiten