Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en dat Hij, de Eerste uit de opstanding der dooden zijnde, een licht zou verkondigen dezen volke en den Heidenen". (Hand. 26 : 22—23)

Methode-verandering.

Waartoe Schrift en historie niet kunnen dienen, dót zal het metaphysische feit moeten doen. Dót, meent de Hartog, zal niet geloochend kunnen worden zonder zich te verharden.

Sla Lucas 16 eens op, en lees met aandacht de gelijkenis, door onzen Heere Jezus Christus gesproken van den rijken man en den armen Lazarus.

Toen de rijke man was gestorven en in de hel zijne oogen ophief, wilde hij ook... methode-verandering. Zijnde in de pijn zocht hij nog eenige verontschuldiging in... de methode, door God met hem gevolgd. Hij had in zijn leven slechts Mozes en de Profeten. Geen wonder dus, dat hij zich niet had bekeerd. Zijn lot bleek echter beslist. Maar — zijn broeders leefden nog. Die konden nog tot bekeering komen, mits... er methodeverandering plaats vond. Voor hen was al zijn hoop gebouwd op ... het metaphysische. Als maar iemand uit de dooden tot hen heenging, dón zouden zij zich bekeeren.

Maar wordt Abraham tot een dergelijke methodeverandering bereid gevonden?

Volstrekt niet. Abraham zegt: „Zij hebben Moses en de Profeten; dat zij die hooren". En wederom: „Indien zij Mozes en de profeten niet hooren, zoo zullen zij ook, al ware het, dat er iemand uit de dooden opstond, zich niet laten gezeggen".

In deze gelijkenis heeft onze Heere Jezus Christus een

Sluiten