Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komt hij er ten slotte toe, haar heel iets anders te laten

zeggen dan er staat.

En als men dan aldus de Belijdenis met gekleurden bril gelezen en aan eigen beschouwingen aangepast heeft, gaat het gemakkelijk zichzelf een brevet van „rechtzinnigheid" uit te reiken.

Wie echter op deze wijze den naam „Gereformeerd wil behouden, toont daardoor zonneklaar, dat hij dien reeds lang heeft verloren.

Wilde ik al de ongegronde beweringen van de Hartog weerleggen, al zijne z.i. Schriftuurlijke argumenten uitvoerig behandelen en het onhoudbare ei van aantoonen, deze brochure zou zeker moeten uitdijen tot een omvang, driemaal zoo groot als thans.

Daarom wil ik mij beperken, en ten slotte duidelijk maken wat de grondfout is der beschouwingen van

dezen geleerde.

De Hartog wil ons met kracht doen gevoelen, dat

wie den Geest niet heeft, de waarheid der Schrift niet beseft, dat hiertoe het Testimonium Spiritus Sancti (het getuigenis des H. Geestes) onmisbaar is.

Op zichzelf een alleszins loffelijk pogen.

Terecht is opgemerkt, dat tegenover degenen die zich tevreden stellen met een z.g. historisch geloof, met een religie omgaande buiten het hart, de Hartog's streven niet geheel zonder belang is.

Zoo schreef Dr B. Wielenga:

„Soms.... gevoelt men ook de betrekkelijke waarde van een getuigenis, dat de christenen onzer eeuw roept

Sluiten