Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door den H. Geest geïnspireerd, en ontvangen Gods kinderen de illuminatie van dien Geest, om daardoor de H. Schrift te kunnen verstaan, en worden ze daardoor verzekerd, dat de Schriften „van God zijn". De H. Geest maakt de Schrift vast in hunne harten en fundeert hen in de H. Schrift.

Daarom nu zijn wij geen subjectivisten.

Zeer zeker is het waar, dat al het objectieve slechts van uit het subject te benaderen valt. Maar groot verschil maakt het, of men dit objectieve in zichzelf zoekt dan wel buiten zich.

De waarheid zelve bestaat als object buiten den mensch, en is onafhankelijk van des menschen subjectieve erkenning. Daarom beleed de Kerk de autopistie van de Schrift. De Schrift zou waarheid zijn, al ware er niemand die hare waarheid erkende.

Wij belijden de H. Schrift als de objectieve openbaring, door den H. Geest ons geschonken. En wij belijden daarbij, dat wij door dien zelfden Geest innerlijk worden verlicht, opdat het objectief ware door ons subjectief zou worden erkend. De Schrift is het licht des Heeren, en door het Testimonium Spiritus Sancti ontvangen wij een oog, om dat licht te kunnen aanschouwen, en wordt de waarheid en de kracht van de H. Schrift en van al Gods woorden en daden tot onze verlossing, in haar geopenbaard, vreugdevolle ervaring.

De Heilsopenbaring gaat daarom niet door, eeuw in eeuw uit. Zij is in Christus voltooid (Hebr. 1 : 1), en derhalve is er voor een nieuwe, voortgaande openbaring geen plaats. In de H. Schrift is zij genoegzaam beschreven.

Wat doorgaat — het is de werking van die Heils-

Sluiten