Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op den dag af negen jaren nadat hij met zijne moeder te Leiden een kamer ging zoeken, deed hij in datzelfde Leiden intrede als predikant; nog geen vijf jaren later, den 2den Maart 1862, werd hij -door Ten Kate in de Oude Kerk te Amsterdam in de Evangeliebediening bevestigd. Twee-en-veertig jaar later, den 26sten Juni 1904, legde hij na ruim vijftigjarigen dienst zijn ambt neder. Daarna betrad hij nog enkele malen den kansel, het laatst den 29sten December 1907 in de Remonstrantsche kerk te Utrecht. Dien ochtend was hij reeds de oude niet meer. In het begin van 1908 begonnen de krachten zichtbaar af te nemen. Wel werd hij niet bedlegerig en begaf hij zich des morgens nog op het gewone uur naar zijn studeerkamer, maar het werd al minder. Den 15<lei1 Mei begaf men zich naar Zandpoort, eerst in de gastvrije woning van de vrienden Ds. Johs. Wijs, den 8sten Juni naar de kleine villa Clematis... daar is hij den 10den Juli ontslapen. Dinsdag, 14 Juli, is zijn stoffelijk overschot ter ruste gelegd op het kerkhof van datzelfde Zandpoort, waar hij vier-en-vijftig jaren vroeger met zijne moeder zijn eerste pastorie betrok.

Even gelukkig als in zijn openbaar, is Laurillard geweest in zijn huiselijk leven. Zijne moeder, die wij haar eigen huishouding zagen opbreken, om die van haar zoon, toen hij in het ambt trad, te bestieren, heeft elf jaren, tot den 29sten Maart 1865, den dag van haar verscheiden, bij hem gewoond. De gemeenten van Zandpoort, Leiden en Amsterdam hebben evenzeer den zoon geëerd om de moeder als de moeder om den zoon, welbehagen koesterend in die twee, zoo onafscheidelijk aan elkander verbonden. Laurillard is als het ware uit de handen zijner moeder overgegaan in die zijner vrouw. Den 10den December 1863 huwde hij met mejuffrouw Anna Roos.

Sluiten