Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. Hoeveel kinderen kreeg Jacob ?

Jacob kreeg 12 zonen en ééne dochter, Dina.

4. Had Jacob ook verdriet bij Laban?

Ja; Laban bedroog hem gedurig en benijdde hem.

5. Wat deed Jacob van wege dit gedrag van Laban? Hij ging stil, op Gods bevel, met al het zijne vertrekken.

6. Jaagde Laban hem niet na?

Ja, maar God belette Laban, Jacob kwaad te doen.

7. Had Jacob nog meer bewijs van 's Heeren hulp? Ja; de Heere maakte Ezau weer met hem bevriend.

8. Hoe weet gij, dat de Heere dit deed?

Jacob had daarom met God geworsteld en had overwonnen.

9. Welke naam kreeg Jacob toen van God? God noemde hem Israël, „overwinnaar Gods".

—TIENDE LES.

JUDA, JOZEF.

1. Wie waren de gezegendste zonen van Jacob?

Juda en Jozef.

2. Waarin bestond de bijzondere zegen van Juda? ■ Dat de Zaligmaker uit hem zoude zijn.

3. Wat weet gij van Jozef?

Jozef was zeer godvreezend en vaders lieveling.

4. Hadden zijne broeders hem ook lief?

Neen, zij waren zeer nijdig en boos op Jozef.

5. Waarin betoonden zij deze boosheid?

Zij verkochten hem als slaaf naar Egypte.

6. ffeiken leugen maakten zij hunnen vader wijs ? Dat Jozef door een wild dier verscheurd was.

7. Bij wien kwam Jozef als slaaf?

Bij Potifar die hem spoedig alles toevertrouwde.

8. Was Potifar's vrouw hem ook gunstig?

Ja; maar toen hij niet met haar wilde zondigen, werd zij boos en beloog hem.

Sluiten