Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Wat ondervond de Iieere in dien hof?

Hij was zielsbedroefd; zijn zweet werd als groote druppelen bloeds en Hij bad.

3. En wat gebeurde er toen verder?

Judas kwam met eene bende en verried Hem met een kus.

4. Kon Jezus hun toen nog; wel ontkomen ?

Ja; want op één woord vielen zij allen ter aarde.

5. Waarom verzette zich Jezus toen niet verder? Het was zijns Vaders wil, dat Hij stierf voor zijn volk.

6. Wat deed men toen met den Heere Jezus? Zij bonden Hem en leidden Hem naar Kajafas.

7. Wat deed men Hem daar bij Kajafas?

Jezus werd bespot en als Godslasteraar veroordeeld.

8. Wat moest Jezus daar nog bijzonder grieven?

Zijn geliefde Apostel Petrus verloochende Hem.

9. Heeft Petrus hierover ook berouw gehad?

Ja; toen de haan kraaide en Jezus hem aanzag, ging hij weg en weende zeer.

10. Hoe is het met den verrader Judas gegaan? Hij kwam tot wanhoop en worgde zich zeiven.

ZES-EN-DERTIGSTE LES.

JEZUS' LAATSTE LIJDEN.

1. Waar brachten de Joden Jezus toen?

Naar den Romeinschen stadhouder Pilatus.

2. Vond Pilatus den Heere Jezus ook schuldig? Neen; vijfmaal verklaarde hij den Heere geheel onschuldig.

3. Hoe ging het bij Herodes, waar Pilatus Hem heen zond ? Herodes vond ook geen schuld, maar bespotte Jezus.

4. Liet Pilatus Jezus toen los?

Neen; hij gaf Hem over, om gekruist te worden.

5. Hoe kwam die man daartoe?

Pilatus vreesde meer de Joden, dan God.

6. Wat deden de krijgsknechten toen met Jezus?

Zij geeselden Hem en kroonden zijn hoofd met doornen.

Sluiten