Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te hebben. De Vriesche hoogleeraars regenbogen , tik ga en greve haddeö hun hiervoor gemeld werk, getiteld: Verstrooide gedachten; vervolgd. Hetzelve gaf menigen goeden wenk ter bevordering van reine godsdienstkennis. Dan in het IVde stuk, uitkomende kort na den aanvang van dit tijdperk, dat geheel en alleen den arbeid behelsde van den eerstgenielden , had zich deze ten laatste eenige vrijheden veroorloofd, die veler aandacht tot zich trokken, en de verstandigste , niet alleen van de hervormde, maar zelfs van andere protestaDtsche Kerkgenootschappen elkander hunne bekommernissen deden mededeelen over den wellicht schadelijken invloed daarvan op de algemeene godsdienstige denkwijze. Die 'vrijheden bestonden in hot maken van allerlei bedenkingen tegen of op de voornaamste hoofdwaarheden der leer van het Evangelie , gelijk dezelve van de Protestantsche kerkgenootschappen beleden werden, als op die aangaande de Godheid van den Zaligmaker der wereld, den oorsprong van het zedelijk kwaad , de eeuwigheid der straffen, inzonderheid den waren aard der verzoening door jezus christos te wege gebracht, enz."

Verder schrijft ypey nog over regenbogen, nadat hij ook nog den strijd van bruining , predikant te Pietersburen, joiunnes van assen , predikant te Parlingen, en d k. harmsen , predikant te Oegstgeest, loopende over do verzoening en voldoening, ett waarin ock regenbogen gemengd werd, had behandeld:

„Ware er voor het jaar 1795 een diergelijke twist over de leer der verzoening ontstaan, de rust der hervormde Kerk zoude op eene ganscli andere wjjze zijn gestoord geworden. Eene menigte van heldhaftige

1*

Sluiten