Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Openbaring als van eene onmiddelijke daad van God ? „De geopenbaarde godsdienstzegt regenbogen , „is die welke geleerd wordt in de Heilige Schriften des O. en Nieuwen Yerbonds, behelzende öf zulke ontdekkingen , die voor de menschelijke rede onverkrijgbaar waren , ö f wel nadere en duidelijke bevestiging van die waarheden, welke de rede niet met zooveel klaarheid en zekerheid kon voordragen "

Hoe 'het zij, overal vind ik sepp's beschrijving van den eerlijken, onafhankelijken Theoloog regenbogen onbillijk, de voorstelling van zaken niet juist en rechtvaardig. Aangaande de uitgave van het laatstbesproken werk zegt sepp : „de schrijver had zelf met het prospectus van het werk rondgereisd, om inteekenaren te erlangen, daar de uitgever van het welslagen dezer poging de uitgave en ook het honorarium afhankelijk maakte."

Het is waarlijk geen wonder, dat de uitgever in 1811, in dien tijd van grooten financieelen druk, vooral voor dorninés en professoren eenige bezwaren maakte om een theologisch werk van eenigen omvang uit te geven. Als men echter de inteekeningshjst , voor het bewuste boek geplaatst, inziet, dan vindt men daarop intcekenaars uit geheel Nederland , en wel velen uit de meest beschaafde en ontwikkelde standen, die regenbogen toch wel niet als een soort van rondreizend colporteur voor zijn eigen werk kan bereikt hebben. Predikanten en studenten teekendwi in grooten getale. De studenten te Leiden b.v. voor twintig exemplaren en velen te Groningen ea te Franeker. W. Brave, de bekende boekhandelaar te Amsterdam , teekende in voor 54 exemplaren. J. u blvjb

Sluiten