Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik vermeldde dit eenigszins uitvoerig om aan te toonen , boe bekeud de naam van «egenbogen, indertijd als een eenvoudig jong student uit Bentheiin in Nederland gekomen, reeds in ons vaderland geworden was, als een onafhankelijk denkend Theoloog, met wien raen te rekenen bad , en om den indruk weg te nemen , dien bovenvermelde volzin uit sepp's bekend werk anders zou maken op velen

Om een billijk oordeel niet over een enkel werk , maar over het opus van regenbogen te vellen, zooals dat moest geschieden in eene pragmatische geschiedenis der Theologie, had sepp er op moeten wijzen, dat bet voor regenbogen uitgemaakt was, en dat hij het voor anderen trachtte uit te maken, dat de zoogenaamde formulieren van éénigheid, geen bindende kracht konden hebben noch voor een leeraar, noch voor een lidmaat der Ned. Herv. Kerk. Lang voordat de strijd over het Quia en Quatenus begon , betoogde ïieueijb gen : „dat veel van hetgeen voorheen werd staande gehouden , evenzoo weinig den strengen toets der menschelijke rede kan doorstaan , ah het met den geest van het Evangelie is overeen te brengen. Indien men," zoo sprak hij, „hardnekkig de begrippen der oude Godgeleerden wil blijven voorvechten , zonder behoorlijk gebruik fe maken van hetgeen door later vrijmoedig onderzoek is ter baan gebracht, dan kan de uitwerking daarvan niet anders dan hoogst nadeelig zijn voor het belang van den godsdienst. En, mij dunkt , die gevolgen zijn alreeds zich!baar genoeg. De minachting voor Godsdienstig onderwijs, vooral bij de hooier» standen, loopt elk: iu het oog .... Het staat mijns oordeels , indien ik vrij

Sluiten