Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de zonde, (Leeuwarden en Amsterdam 1809) en in de reeds bovengenoemde populaire dogmatiek.

Ook bad sepp er wel op mogen wij/.eu welk een groote kennia van de Duitsche Theologie, er overal doorstraalt in de twee deelen van „Verdediging van deu geopenbaardon Golsdienst tegen deszelfs bedendaagsche bestrijders," doorj h. regenbogen, in 1802 en 1803 uitgekomen. Semler beeft hij evengoed bestudeerd als eichhorn of eckermann' en paulus of gabler Uenke's Magazin bad bij evengoed gelezen als het Neue Theol. Journal van Il&nleh und Ammon. Overal bij zyne wederlegging wordt deel en bladzijde aangehaald. En tegenover de knoeierige exegese der Duitsche Rationalisten van die dagen stelt reuen bogen meestal degelijke grammaticale exegese. Ook aan tekst-critiek laat hij het niet ontbreken, noch aan historische critiek. Men zie eens in het eerste deel van dit werk, blz. 387 —3D3 , hoe goed regenbogen op de hoogte is van de eigenaardigheden van den codex. D. (Cantabrigensis.)

De man, de geleerde, die reeds in die dagen zoo vrij uit sprak en zoo menig wegend woord heeft neêrgeschreven, had waarlijk eene andere beoordeeling verdiend dan hem van sepp ten deel is gevallen! Is zijne redeneering niet overal consequent, niet overal even degelijk ; wij bebben toch te bedenken dat hij in een t ij d van overgang leefde en werkte. Dat hij geheel op de hoogte is van de critiek van de boeken des N. Testaments in zijne dagen, heeft toch ook iets te beteekenen, al kunnen wij natuurlijk nu niet meer overal met zijne conclusies medegaan. Dat ook hij soms scherp is in zijne

Sluiten