Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

navolgende: „Maar bijzonder kwamen zijne vrijzinnige denkbeelden uit sedert hij in 1803 tot Academieprediker was benoemd en de vrijheid nam V09r do gemeente zijn hart vrij uit te spreken. Reeds te voren was hij als predikant te Franeker steeds met groote toejuiching van alle verstandigen gehoord , omdat men allerwege goeden smaak , gezonde uitlegkunde en verlichte denkwijze in zijne leerredenen zag doorstralen ; omdat hij bevallige gebaren aan eene duidelijke en liefelijke stom paarde , en omdat zijn vast geheugen het hem veroorloofde te prediken zonder te gelijk do leerrede te lezen of zelfs voor zich te hebben; — maar nu, hoe groote verwondering, ja opspraak, verwekte het bij velen, dat hij zonder zich aan kerkelijke begrippen of leerstelsels te binden, de Evangelieleer in hare oorspronkelijke schoonheid, in haren invloed op hart en zeden, en in al den rijkdom harer voorrechten en uitzichten trachtte voor te stellen. Onvergetelijken indruk maakten zijne preeken over de uitverkorenen , de bestrijding van de eeuwigheid der straffen, 's Heilands verzoeking in de woestijn en anderen, waarvan een tiental in 1814 na zijn overlijden is uitgegeven. Groot nut heeft hij daarmede gesticht bij allen, die zijne onbekrompene Christelijke denkwijze konden vatten en volgen. Thans (1866) verklaart mijn tachtigjarige vriend Dr. j. banga , in 1811 Maire en later burgemeester van Franeker, dat de heldere, krachtige en toch eenvoudige Evangelieprediking van regenbogen een algemeenen indruk naliet en later door niemand is geëvenaard. Maar groot was ook toen nog de bekrompenheid der menigte, die hem bewonderde, doch ook beklaagde, dat hij

Sluiten