Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van brakel en hellebroek durfde verschillen; terwijl anderen het hem euvel duidden, dat hij niet schroomde van de Hervormde Kerkleer en belijdenis af te wijken."

Billijker dan sepp oordeelt prof. Dr. j. reitsma , kerkelijk hoogleeraar te Groningen in zijne Geschiedenis van de Hervorming en de Hervormde Kerk der Nederlanden, blz 365, over regenbogen. Hij zegt van hem : „Een der eerste Nederlandsche rationalisten was de Franeker hoogleeraar regenbogen , een scherpzinnig zelfdenker, een der grondleggers van eene betere methode van schriftverklaring, die grooten opgang maakte bij zijne leerlingen. Zijne ambtgenooten grevis en tinga stonden hem in de bestrijding van den Sectegeest ter zijde."

Dat klinkt anders, dan de beoordeeling van ypey, glasius en sepp; deze is veel juister. Alleen had regenbogen niet zonder nadere bepaling een Rationalist mogen genoemd worden; daar hij uitvoerig heeft betoogd, dat de rede niet voldoende was om tot de hoogste waarheden te komen, die ons in en door jezus Christus geopenbaard zijn; en daar h ij juist de degelijkste bestrijder is geweest van de kunstgrepen der Duitsche rationalisten op het gebied der exegese, en een verdediger van het wonder in den volsten zin des woords tegenover hen en anderen. Voortdurend bestrijdt hij het Deïsme van die dagen Men vergete nooit zulke duidelijke uitspraken, (en zij zijn bij honderden te vinden iu r's werken) als wij voor ons zien op blz. 16 van r's „Christelijke Godgeleerdheid naar de behoefte van dezen tijd" : „Voor ons Christenen evenwel, die van God bovendien met het licht eener openbaring tot ondersteuning onzer zwakke rede, en

2

Sluiten