Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een briefje, dat onder de Kerkdeur was doorgestoken, en waarop geschreven stond:

„Wat is het vrijcorps? Dient het om het land te beschermen of te beveiligen ? — Geenszins; maar wel om den Prins en zijne vrienden te dwarsboomen en te plagen." Daaronder stond : „Vreest God en eert den Koning. Wanneer gij don Prins niet eert, dan wordt het gansche land verkeerd , Vivat Oranje "

Vanwege de Magistraat werd er onderzoek gedaan naar dezen brutalen Prinsgezinde, en het briefje werd behoorlijk opgezonden aan het Hooggerechtshof te Leeuwarden *)

Over het algemeen was het te Franeker een zeer onrustige tijd toen regenbogen daar studeerde. De hoogleeraars j. valkenaab , th. van kooten , s. h. manger en g. coopmans waren heftige Patriotten, leden , zoowel van het Vrijcorps voor wapenhandel als van de Burgersocieteit te Franeker, waarin eene zeer bepaalde anti stadhoudersgezinde geest heerschte Do Curatoren der Friesche Academie kwamen hier tegen op. Vooral toen ook een deel der studenten eon artillerie-corps wilde oprichten in verband met en tot stenn van het wapenhandelend genootschap, kwamen zoowel de Staten van Friesland als de curatoren hiertegen op. Zij meenden dat de omstandigheden niet van dien aard waren, dat de burgers zich op djo wijze behoefden te wapenen, en dat toestanden, als zich toen in Holland voordeden, in Friesland niet

*) Zio De Vaderlandscke Historie. ten vervolge van wagenaak. 1793. Deel X blz. 293 en 91. Verder de daar aangehaalde Ned. Jaarboeken 1785. blz. 340 en 348 en de Post van den Neder Rhijn. Dl. VII blz. 11.

Sluiten