Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kerk , met al de gevolgen van dogmatischen dwang , die al licht daarmede verbonden zou zijn gebleven. Hij was een democratisch gezind man , en heeft hervormingen gewild , die zeker niet bij het overwicht der Aristocratie en de heerschappij der Gereformeerde Kerk tot stand zonden hebben kunnen komen. Als verstandig man , die in het volksleven een innig belang stelde, heeft hij meer eenheid des lands, en meer gezag van eene welgevestigde centrale autoriteit gewenscht, en willem de Yde scheen hem geen stadhouder toe om deze dingen tot stand te brengen R. was zeker geen voorstander van eenig provincialisme. Daarom , geloof ik, was hij het met de Patriotten in zeer vele dingen eens, en werd hij tot de Patriott'^che richting gerekend ; maar hjj heeft zich ten allen tijde van Patriottische overdrijvingen en dwaasheden, van de dweepzucht van velen, die tot die partij behooi len, vrijgehouden. Ware hem een langer leven gedund geweest, hij zou inet de gewijzigde grondwet van i815 zeer ingenomen zijn geweest.

Zonder eenigen twijfel heeft de weetgierige jongeling zijnen tijd aan de hoogeschool goed gebruikt. Yier jaar heeft hjj daar de colleges in de Theologische vakken, misschien ook nog wel andere , gevolgd, want hjj bleek later een man van zeer algemeene ontwikkeling te zijn. Den 7den Juli 1789 toch kon hij door de classis van Sneek tot den predikdienst werden toegelaten; en de kleine gemeente van Jutrijp en Jlommerts beriep hem nog in dezelfde maand tot haren predikant

Ik heb getracht uit hot Archief van don Kerkeraad aldaar te weten te komen op welke wijze r. daar heeft

Sluiten