Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontvangen de stoelgelden alsmede de zitgelden in de heslotene banken ; (en zal het hun vrijstaan hierin zoodanige schikkingen te maken als in redelijkheid ten voordeele der Kerk zal kunnen geschieden.) ook meda de gelden gestatueerd op het begraven der lijken in de kerk.

Art. 3, Zij zullen mede de meubilaire goederen , tot de Kerk en de godsdienstoefening behoorende, op een behoorlijk inventarium brengen; en zooverre van dienst kunnen zijn dezelve behoorlijk onderhouden.

A r t 4. De Kerkvoogden zullen drie in getal uit de gemeente verkoren worden bij de meeste stemmen , van welke één boekhouder zal moeten zijn.

Art. 5. Van de drie Kerkvoogden zal jaarlijks een afgaan, in wiens plaats door de gemeente jaarlijks een ander zal verkoren worden.

Art. 6. De Kerkvoogden zullen gehouden zijn alle jaren rekening te doen voor eene Commissie uit den Kerkeraad en ten overstaan van de leden der gemeente . die verkiezen er bij tegenwoordig te zijn

Art. 7. De Kerkvoogden zullen mede bevoegd zijn , indien de opkomsten van de Kerk niet toereikende zijn, om gemelde kerkgebouw behoorlijk te onderhouden , eene contributie te eischen van de leden en aanklevenle personen van de Hervormde leere alhier, naar eens ieders vermogen.

Art. De Kerkvoogden, eenige buitengewone zwarigheden ontmoetende, zullen zich, zoo zij het noo^ig oordeeleu, in de eerste plaats kunnen vervoegen bij den tijdigen Kerkeraad, (als representeerende de gemeente.) omme alsdan de zaken van gewicht met onderlinge gemeenzame raad en daad af te doen.

Sluiten