Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoogenaamde kindergeld voor hare leeraren toegewezen.

3. Alle leeraars, hoogleeraars en hunne weduwen , op don 1 sten Januari 1798 gepensionneerd zijnde, blijven de hun toegelegde pensioenen gedurende hun leven genieten, mits zij aan het bewind ter plaatse, waar zij wouen, doen blijken geen zeshonderd galden jaarlijksch inkomen te hebben , buiten het gemelde pensioen, en bewijzen toonen van hunne verknochtheid aan de tegenwoordige orde van zaken.

4 Alle geestelijke goederen en fondsen, waaruit te voren de tractementen of pensioenen van leeraren of hoogleeraren der voormaals heerschende Kerk betaald werden , worden nationaal verklaard , om daaruit, eerstelijk de nog blijvende tractementen en pensioenen te voldoen en, daarna, tot een vast fonds te worden aangelegd voor de nationale opvoeding en ter verzorging der behoeftigen; blijvende nogthans onverlet de aanspraak, welke eenig lichaam of gemeente daarop mocht maken e n m e t de noodige bewijzen voorzien aan het Vertegenwoordigend Lichaam ter beslissing zal moeten inleveren.

6. Alle kerkelijke goederen , door vrijwillige gift, erfmaking , inzameling of aankoop door eenig Kerkgenootschap verkregen , worden als het wettig eigendom dor bezitters erkend , en als zoodanig aan hen verzekerd.

6. Alle kerkgebouwen en pastoriehuizen der voormaals heerschende Kerk , voor zooverre zij niet, door aanbouw uit de afzonderlijke kas der gemeente , bijzondere en wettige eigendommen zijn, worden overgelaten aan de beschikking van ieder plaatselijk be-

Sluiten