Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kerkbestuur iDgerigt was, zijn meerendeels hierdoor eenigermate op losse schroeven gesteld, en hebben gedeeltelijk haar klem verloeren, ten aanzien van dezulke, die do Goede Orde haaten of veraehten.

„Onze band van vereeniging , waardoor het Ilerformd Christendom hier te lande één lichaam uitmaakte, en voor malkanders belangen zorgde, is werkelijk verslapt en in gevaar om geheel los te geraaken, tenzij die wederom toegehaald worde door nieuwe verbintenissen en verstandhouding met eikanderen.

„Tiet is noodig hierom dat behoorlijke middelen aangewend worden tot handhaving en verdeediging van onze belijdenis, tot staaviug van de goede Orde en het Kerkbestuur, tot beveiliging van onze Rechten, daarop wij immers zoo veel aanspraak hebben als eenige andere Geloofsgezindheid op de haaren, nademaal Wij in getal van Ledon en Belijders de andere op de meeste Plaatzen zeer verre te boven gaan.

„De Classen der Herfiorm'de Kerk in deeze Provincie , hebben uit dien hoofde nodig en nuttig geoordeeld, om in navolging van, en overeenstemming met hetgeen in andere Piovincieën geschied , de Gemeenten, en ieder derzelver, door eene Missive deezen toestand der Kerke onder het oog te brengen, met ernstig verzoek en vriendelijke aanmaning, om opgeroepen zijnde over deeze voorgedragcue gewichtige zaaken eu belangen van ous Kerkgenootschap te oordeelen, en haare Stemmen uit te brengen, ol het niet noodzaakelijk vereischt worde, dat er eenc Kerkelijke Commissie uit zes Predikanten en zes Ouderlingen bestaande, aangesteld worde , en dat iedere gemeente iets toebrenge tot instandhouding van zulk een Com-

Sluiten