Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vankelijk opgevoede niet verwondert; ook verwarring vnn s en z.

Maar genoeg van r's ijver en bekwaam optreden voor de belangen van Kerk en gemeente, nu iets over zijne overige werkzaamheden als Evangelieprediker.

Zeker heeft hij zich ook daarin gunstig onderscheiden. Ik ben in het bezit van den preekbundel, die terstond na zijn sterven ia het jaar 1814 is uitgekomen. De tien preeken, uit vroegere en latere dagen daarin samengebracht , zijn met zorg bewerkte stukken Aan heldere exegese wordt daarin de noodige zorg gewijd. De uitgebreide kennis van een onderzoekend historicus komt daarin telkens uit Menig welsprekend woord zegt ons dat deze leerredenen uit het hart van den spreker waren opgeweld, en dat het hem te doen was om , het Evangeliezaad uitwerpende, de hoorders tot God te bekeeren; terwijl het niet twijfelachtig is dat de ééngeboren Zoon hem de weg . de waarheid en het leven geworden was , voor hemzeiven en anderen. Maar later meer over die preeken. Blijken , dunkt mij de meeste daarvan in Franeker gehouden te zijn, zulk eene hoogte bereikt men niet op ééns Regenbogen zal dus ook wel in «Jutrijp en Stavoren veel werk van de prediking gemaakt hebben in die onrustige dagen, waarin do prediking van het Evangelie des vredes zoo broodnoodig was voor de

vele in die dagen der omwenteling verontruste en geslingerde zielen.

Ook wat het godsdienstonderwijs aangaat schijnt regenbogen zich verdienstelijk gemaakt te hebben. Werden er in het jaar 1792, het jaar van zijn aankomst in Franeker, blijkens het lidmaten-boek aldaar,

Sluiten