Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is het noodig te letten op den oorsprong van de beweging, die met die namen aangeduid wordt. Reeds wees ik er op, dat feiten en niet denkbeelden aanleiding gaven tot deze geestesrichting; en 't moet daarom dadelijk vooropgesteld worden, dat zij, die meenen, dat deze richtingen ontstonden uit behoefte aan een surrogaat voor den godsdienst, die men verloren had, schromelijk dwalen, en met de historische werkelijkheid in flagranten strijd verkeeren. Wij willen niet tegenspreken, dat de Spiritualistische en Spiritistische overtuigingen voor vele ongeloovigen zijn geworden, wat men een surrogaat voor den godsdienst zou kunnen noemen, beter gezegd, weder waarlijk godsdienstige overtuigingen gewekt hebben, maar te meenen en te leeren, dat de ledigheid en onbevredigdheid van hen, die met den godsdienst gebroken hebben, aanleiding er toe zouden gegeven hebben, dat men de handen is gaan uitstrekken naar het geheimzinnige gebied van de wereld der geesten en uit die pogingen de beweging, die „Spiritualisme" of „Spiritisme" genoemd wordt, is voortgekomen, is eenvoudig onwaar. Wel heeft de genoemde onbevredigdheid bij hen, die den overgeleverden godsdienst losgelaten en het geloof in God, deugd en onsterfelijkheid prijsgegeven hadden, ongetwijfeld meegewerkt tot de snelle verbreiding, doch de oorsprong der beweging ligt op een geheel ander gebied.

Aan allen, die iets gelezen hebben over deze zaak, is de geschiedenis bekend van de familie Fox in Hydesville in den staat New York in Noord-Amerika. Ik zal ze hier dan ook slechts in 't kort in herinnering brengen; die ze uitvoerig wil leeren kennen koope en leze het boek, bij Gebr. Cohen te Amsterdam uitgegeven, en van eene voorrede voorzien door Dr. C. Hille Ris Lambers, predikant, dat den vreemden titel draagt: „De ontbrekende schakel in het Modern Spiritualisme" en geschreven is door

Sluiten