Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan den onzichtbare te kloppen bij die letters, die hij wilde opgeteekend zien, kwam men spoedig te weten, dat men te doen had met ... een afgestorvene, en wel een zekeren in datzelfde huis vermoorden en begraven marskramer Charles Rosna. Door andere onderzoekingen werd het verhaal, door dezen „geest" gedaan, bevestigd; men vond werkelijk sporen van zijn lijk op de door hem aangeduide plaats; en ook andere bijzonderheden kwamen aan het licht, die aantoonden, dat werkelijk eenige jaren geleden een marskramer Charles Rosna geheeten verdwenen en 't laatst in die woning gezien was.

De geest van den vermoorde zeide echter, dat zijn doel niet zoozeer was zich over den op hem gepleegden moord te beklagen, of eene vervolging van zijn moordenaar uit te lokken, maar dat hij de voorlooper was van een groot aantal geesten, en den aanvang van eene nieuwe periode in de wereldgeschiedenis aankondigde.

De familie Fox was echter volstrekt niet ingenomen met deze vreemde dingen. Het bracht hen in moeilijkheid met den geestelijke hunner gemeente; hun huis werd bestormd door vreemdelingen, en dag noch nacht hadden zij rust. Zij besloten dus de meisjes, in wier tegenwoordigheid vooral de verschijnselen zich voordeden, van huis te zenden, naar Rochester, ten huize van eene oudere zuster, die daar gehuwd was (de schrijfster van bovengenoemd boek). Toen hadden de oudelui Fox rust; maar het geklop vergezelde de meisjes op reis, en werd in de woning in Rochester zóó erg, dat de familie besloot te verhuizen. Het baatte echter niet. In eene geheel nieuwe woning door hen betrokken, barste het geweld — want 't was niet bij enkel kloppen gebleven, — weer hevig los. De familie werd letterlijk geplaagd; en geen gebeden of bezweringen mochten baten om van het „duivelswerk", zooals 't genoemd werd, verlost te worden.

Sluiten