Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Door de onzichtbaren werd meegedeeld (door middel der kloppingen, waardoor gesprekken konden worden gevoerd), dat zij niet zouden ophouden hen lastig te vallen, totdat zij de zaak algemeen bekend gemaakt hadden door eene zaal te huren, en daar het publiek zelf de geluiden te laten hooren. Eerst boden zij heftig weerstand; maar eindelijk gaven zij toe. Eene groote zaal werd gehuurd, en — de wereld vernam voor het eerst van „klopgeesten" ; „de Rochester knockings" of „trappings" werden het onderwerp van den dag. Tot driemalen toe werden de meisjes onderzocht door eene commissie van lieden, wier eenig doel was het gewaande bedrog te ontmaskeren; maar telkens weer moesten deze onderzoekers ondanks henzelven verklaren, dat zij geen bedrog hadden kunnen ontdekken.

Van dat tijdstip af verspreidde zich de beweging, die naar de Engelsche woorden „spirit" en „spiritual" al spoedig met den naam „Modern Spiritualism" gedoopt werd, zeer snel door Amerika, en in de volgende jaren al spoedig ook door Engeland en het vasteland van Europa. Het was namelijk spoedig gebleken, dat niet all.een in de nabijheid der meisjes Fox die geluiden voorkwamen, maar dat vele personen daar evengoed geschikt voor waren; verder, dat men, door zich rondom eene tafel te scharen en de handen vóór zich op het blad te leggen de verschijnselen kon te voorschijn roepen; en eindelijk, dat het niet bleef alleen bij kloppingen, maar dat beweging van de tafel, waaromheen men zat, en van andere voorwerpen evenzeer voorkwam. (Hieruit ontstond de dwaze naam „tafeldans"). Ja behalve deze geluiden en bewegingen kwamen nog velerlei vormen van vreemde verschijnselen voor, die allen heetten veroorzaakt te worden door geesten van afgestorvenen, in verband met die geheimzinnige eigenschap der Fox-meisjes en van anderen, waaraan men den naam „mediumschap" of „mediumniteit" gaf. (Aan de samenkomst tot onder-

Sluiten