Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

president van den spiritischen broederbond „H a rmonia", de Heer GöBEL; verder de schrijver van de „Handleiding tot kennis van het Spiritisme" en andere werken De fremery; de tegenwoordige president van „Harmonia", Jkhr. Mr. van Holthe tot Echten. Een tijdschrift, getiteld „Het toekomstig leven" is gewijd aan het Spiritisme, en verschijnt halfmaandelijks; redacteur is de Heer GöBEL. Schrijver dezes, reeds in 1888 overtuigd van de realiteit der spiritualistische manifestaties, begon in 1896 zich openlijk als overtuigd Spiritualist uit te spreken. In 1898 ving ik aan openbare voordrachten te houden; en tevens begon ik in dat jaar een tijdschrift, „Geest en Leven , aan het Spiritualisme gewijd, dat nog steeds verschijnt. In 1899 werd door mij te Rotterdam eene vereeniging gesticht tot propaganda van het Spiritualisme, die zeven jaren voortbestond, en in verschillende plaatsen des lands de denkbeelden der Spiritualisten trachtte te verbreiden.

Als overtuigde Spiritualisten kunnen verder onder de personen van beteekenis genoemd worden: president Lincoln, Rechter Edmonds, Theodoor Parker, Longfellow, Frederik Tennyson, Victor Hugo, Alexander Dumas, Justus van Maurik en Schimmel.

Hoofdzaak bij Spiritualisme en Spiritisme is de overtuiging, dat de afgestorvenen, wel verre van te slapen in het graf, leven en met ons meegevoelen, bekleed met een lichaam, uit substanties bestaande, die wij met onze zintuigen niet kunnen waarnemen; en dat zij, onder bepaalde condities, van hunne aanwezigheid en hun voortbestaan kunnen blijk geven door middel van zoogenaamde „mediums".

Om dus het Spiritualisme en Spiritisme te kennen is het noodig iets te weten van die eigenaardige eigenschap, waarop het berust, mediumniteit of mediumschap genaamd. Het spreekt van zelf, dat die eigenschap niet eerst door het Spiritualisme is ontstaan,

Sluiten