Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geduid wordt. Hiertoe behoort het in gloedvolle, bezielende taal spreken der „profeten", hiertoe ook het genezen van kwalen en ziekten door handoplegging, handbeweging of gebed.

Bij de Spiritualisten doen zich al deze vormen van mediumniteit in eene zeer groote verscheidenheid voor. Meermalen doorloopt de eigenschap bij den zelfden persoon • verschillende stadiums, en is hij nu eens een ,,physisch" medium, (medium voor „physische" verschijnselen als kloppen enz.) dan weer „psychisch" medium (medium- waarvan de psyche of ziel met die van eene afgestorvene vereenigd of verwisseld schijnt, zoóals bij de „trance") dan weer „pneumatisch" medium (medium, wiens pneuma of geest aangeblazen, verlicht, geïnspireerd wordt, of die onder pneumatischen, geestelijken invloed doet, wat hem anders niet mogelijk zijn zou). De groote mediums, door wier optreden in verschillende kringen en landen zich het Spiritualisme vooral uitgebreid heeft, zooals Home, Slade, Eglinton, Madame d'Esperance, en anderen, bezaten meestal ook verschillende vormen van mediumniteit. Er is dus grond voor om aan te nemen, dat in den grond de verschillende vormen één zijn, en daarom gemakkelijk in elkaar overgaan; maar met 't oog op de groote verscheidenheid der vormen en verschijnselen komt het mij wenschelijk voor in hoofdzaak de drie genoemde vormen, het physisch, het psychisch en het pneumatisch mediumschap te onderscheiden, en wel op deze wijze, dat men tot het physisch mediumschap brengt al die verschijnselen, waarbij de feiten in de nabijheid van het medium plaats hebben, terwijl dat medium zelf schijnbaar normaal is en geheel werkeloos blijft; tot het psychisch die verschijnselen, waarbij eene andere persoonlijkheid, de zich manifesteerende geest, zich bedient van de organen van het medium, en daarmee spreekt, schrijft en handelt; en tot het pneumatisch die verschijnselen, waarbij het medium zeer

Sluiten