Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waaraan de fluïdes ontleend werden; en het komt mi; waarschijnlijk voor, dat het afgelegde stoffelijke lichaam, aan het graf ontvoerd en als 't ware gedematerialiseerd, de bouwstof geleverd heeft voor de zich materializeerende gestalte, die dan weder verdween. Hoe het zij, bij het licht van deze feiten worden de „wonderen" des bijbels minder ongeloofwaardig, en is de veronderstelling, dat al de in den bijbel verhaalde wonderen verdichting zijn, niet meer te handhaven.

De mediumniteit in zijne ontelbare vormen is eene hoogst belangrijke eigenschap in de menschelijke natuur, en waarschijnlijk vormt zij ook den grondslag voor de genialiteit; het is niet onwaarschijnlijk, dat dichters, redenaars, schilders, beeldhouwers, componisten, uitvinders, enz. meer dan zij zelf vermoeden geïnspireerd en geïnfluenceerd worden tot hun werk. De mediumniteit geeft ons den sleutel tot verklaring van de wonderen, in den bijbel verhaald, en doet ook een verrassend licht vallen op veel, dat ons uit de oude wereld verteld wordt, maar dat tot dusverre voor verdichtsel gehouden werd. Verhalen van voorgevoelens, voorspellingen, beteekenisvolle droomen, van waarzeggerij en tooverij, van engelverschijningen en bezetenheid, van wondergaven enz. enz. houden op onwaarschijnlijk te zijn, en kunnen geacht worden werkelijk gebeurde feiten te vermelden. Historische figuren als Mohammet en Jeanne d'Arc komen in een geheel nieuw licht; en evenzoo de tallooze heksen en toovenaars der Middeleeuwen. De verhalen van mirakelen door „heiligen" verricht worden waard er op onderzocht te worden, of de nieuw ontdekte wondereigenschap, de mediumniteit, soms verklaring geven kan. Zoo is de kennis dezer eigenschap het uitgangspunt voor eene herziening van de historische wetenschap, en wordt de blik op het leven in vele opzichten anders.

Het mediumschap kan rustend blijven of wel in beoefening gebracht worden. Vele menschen, die zich

Sluiten