Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

samengaan met de spiritualistische overtuiging, toch dringt zich, door den inhoud der mededeelingen uit de wereld der geesten, de gedachte steeds meer op aan de onderzoekers, dat de alles doordringende, alles bezielende, alles omvattende Wereldziel een wezen van liefde is; dat liefde, welbewust streven naar het heil van de schepselen, ten slotte aller lot regeert en beheerscht; en dat de naam „onze Vader" het best past voor dat Hoogste Wezen, dat niet alleen in alles en allen, maar ook boven alles en allen is.

En waar de kerken en secten in den tegenwoordigen tijd aangaande dien hemelschen Vader nog maar al te veel gebrekkige denkbeelden blijven aankleven, waar men, in het Katholicisme, Hem voorstelt als een Wezen, dat verzoend moet worden door de ceremoniën der kerk, en vergeving verleent tegen betaling van geld aan aardsche menschen, daar doen de spiritualistische onthullingen zien, dat God rechtvaardige en heilige liefde is, die allen tot volmaking en heiligheid voert, maar dat alleen doet door de loutering van het lijden, dat een gevolg is van het zedelijk kwaad, door den mensch bedreven. En waar men in het Calvinisme leert, dat God, in vrijmachtig welbehagen, slechts een klein deel der menschen uitverkoren heeft ten eeuwigen leven, en de rest onherroepelijk en voor eeuwig verdoemt, daar blijkt het uit wat ongelukkige en gelukkige geesten vertellen, dat God wel den zondigen mensch de gevolgen van zijn kwaad doet dragen, maar dat dit dienen moet om hem er van te verlossen en ten slotte tot de volmaking te voeren; zoodat het bijbelwoord bevestigd wordt, dat zegt, dat God allen „onder de zonde besloten" heeft, opdat Hij aan allen zou barmhartigheid bewijzen-

Door de spiritualistische manifestaties blijkt onmiskenbaar:

i°. dat er is een leven na dit leven; niet slechts als een vaag, nevelachtig bestaan in een schimmen-

Sluiten